Defensem els drets laborals dels interins

Barcelona, Espanya
Financiado el 26 / 08 / 2017
Cofinanciado!
Obtenido
€ 4.746
Mínimo
€ 4.050
Óptimo
€ 8.100
89 Cofinanciadores
Aportando € 20
El nostre especial agraïment en nom de tot el col·lectiu d'interins
En reconeixement a l'esforç econòmic, i si estàs d'acord, publicarem el teu nom en una pàgina de la nostra web (www.cgtbarcelona.org/ssab/), en una relació de principals contribuïdors.
> 25 Cofinanciadores
Aportando € 50
Comunicació extensa
A més del reconeixement en una pàgina a la nostra web, i més enllà de la comunicació que es donarà dels progressos del projecte a tots els participants, es farà una comunicació personalitzada en aquest cas amb més detalls i una petita guia sobre els drets i condicions que afecten al personal interí. La guia serà en format digital.
> 30 Cofinanciadores
Aportando € 150
Reconeixement a col·lectius
Es donarà publicitat dels col·lectius que facin aportacions al projecte, sense importar origen o filiació política o sindical, incloent el seu nom a totes les comunicacions que fem durant tot el projecte i en una secció específica a la pàgina de contribuïdors de la nostra web. També es facilitarà la guia digital sobre els drets i condicions que afecten al personal interí.
> 05 Cofinanciadores
Aportando € 300
US HO ANIREM A EXPLICAR DIRECTAMENT
A més de les recompenses anteriors, us oferim la participació d'un dels nostres delegats en una sessió o xerrada per explicar el projecte i la situació dels interins en general. Sempre "negociant" les dates i dintre del territori de Catalunya.
> 00 Cofinanciadores

Sobre este proyecto

Demandem a l'Administració per exloure als interins en els processos de selecció i promoció interna
Tarea Mínimo Óptimo
Impugnació processos de provisió de llocs de treball
Presentació d'un procés contenciós-administratiu contra les bases generals dels processos de provisió de llocs de treball, als quals s'exclou sistemàticament al personal interí o laboral temporal. El pressupost mínim correspon al cost corresponent a la presentació en primera instància, estan incloses les minutes d'advocat i procurador, els impostos i les despeses de gestió.
€ 4.050
Fer front als recursos i apel·lacions derivats de la sentència en primera instància
Molt probablement la sentència en primera instància no serà el final d’aquest procés, si guanyem segurament l’Ajuntament presentarà recurs a la sentència, si perdem serem nosaltres els que presentarem recurs arribant al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, si cal. El pressupost que tenim per aquesta part, incloses les minutes d’advocat i procurador, impostos i les despeses de gestió és equivalent al de la presentació en primera instància, tot i que tenim més temps per recollir diners i per tant del que es tracta ara és de recollir el que es pugui.
€ 4.050
Total € 4.050 € 8.100
Imprescindible
Adicional

Información general

Segons dades de l’Ajuntament de Barcelona, d’una plantilla de 6259 persones (sense comptar bombers ni guàrdia urbana) 1343 persones estan en situació d’interinitat per vacant. Això és un 21,46% del total i encara faltaria afegir la xifra de funcionaris interins de substitució, laborals de substitució o rellevistes o els funcionaris interins i laborals temporals que ho són per acumulació de tasques, projectes, obres o serveis de caràcter temporal.
En una situació com aquesta, i rendits a l’evidència davant les noves i imparables necessitats d’una administració que no incorpora significativament nou personal a la seva plantilla estable des de fa anys, l’Ajuntament es planteja incorporar 1.100 persones més amb nomenaments d’interinitat, cosa que a curt termini elevarà el percentatge d’interinitat per sobre del 33% de la plantilla. Un de cada tres.
El procés normal de consolidació dels llocs interins són les oposicions per cobrir places aprovades a les ofertes d’ocupació pública, però des de fa molts anys s’aproven moltes menys places d’oferta pública de les que fan falta i es convoquen oposicions de forma efectiva només una part de les places possibles. Això manté en el futur dels interins la incògnita sobre si podran consolidar la seva plaça o si seran cessats després de dècades de treball perquè la seva plaça l’haurà guanyat un altre. Però a més de la manca d’estabilitat laboral, els interins estan patint moltes discriminacions respecte dels seus companys i companyes de la plantilla consolidada, entre les quals destaquen la impossibilitat de presentar-se als concursos de provisió de llocs de treball o als processos de promoció interna.
La directiva europea 1999/70/CE va establir ja fa molts anys que la legislació dels estats membres de la UE havia de prevenir l’abús de la temporalitat en els contractes de treball, tant en l’àmbit laboral privat com en el de les administracions públiques. Esgotat l’any 2001 el termini que tenien els estats per reflectir aquest principi a la respectiva legislació nacional, el 14 de setembre de 2016 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va emetre tres sentències transcendentals per a abolir la situació abusiva en la qual es troben entre d’altres els interins i temporals de les administracions públiques.
El principi que protegeix la directiva i les sentències del TJUE és el de la no discriminació dels treballadors en cap de les seves condicions de treball quan la raó de la discriminació vingui motivada únicament per la seva situació de personal temporal o interí.
Volem fer valer aquest principi en el cas particular dels interins i temporals de l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu últim d’acabar amb aquesta situació que posa en perill fins i tot el normal funcionament de les administracions públiques.

Descripción del proyecto. Características, fortalezas y diferenciales.

Cada any l’Ajuntament convoca entre 200 i 300 procesos de provisió de llocs de treball. Aquests processos, de caràcter intern, són per cobrir de manera permanent llocs concrets de l’organització considerats d’especial responsabilitat i/o dificultat tècnica, i per presentar-se cal acreditar un any d’antiguitat com a funcionari de carrera o laboral fix de l’Ajuntament de Barcelona (o en alguns casos d’alguna altra administració pública). El personal interí o el temporal no poden presentar-se encara que vinguin treballant de forma continuada des de fa molt més d’un any (el cas més freqüent). Una situació idèntica ens trobem en el cas dels processos de promoció interna (passar d’una categoria inferior a la següent superior per raó de la titulació), on novament el personal interí o temporal no pot accedir encara que la seva antiguitat sigui més que suficient.
La Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona ha vingut presentant recursos administratius demanant amb bons argument legals que s’acabi amb aquesta discriminació. Cap d’aquests recursos ha merescut a ulls de l’Ajuntament una resposta escrita.
El que pretenem amb aquest projecte és aixecar a la via judicial aquesta situació demanant un pronunciament favorable a la no discriminació dels interins quan es presentin a processos de provisió de llocs de treball o de promoció interna, reconeixent-los a més la condició de funcionaris de carrera en el cas que guanyin procediments de qualsevol dels dos tipus.
Cal dir que els interins de l’Ajuntament de Barcelona han hagut de superar processos selectius equiparables a unes oposicions per poder participar a les borses de treball, i que després de molts anys d’espera no és ni just ni raonable, i ara creiem que tampoc jurídicament correcte, que se’ls mantingui indefinidament en una situació d’interinitat, se’ls cessi o se’ls obligui a superar novament unes oposicions per poder seguir treballant allà on fa anys que treballen.
El procediment que farem seguir és el recurs contenciós administratiu contra l'exclusió dels interins en els concursos de provisió de llocs de treball i també en els procediments de promoció interna, basant-nos en la directiva europea i en la jurisdicció del TJUE. És un procediment lent i costós, però la millor oportunitat ara mateix per provocar no només un canvi a l’Ajuntament de Barcelona sinó a tota l’estructura de la funció pública a l’Estat Espanyol.

Motivación y a quién va dirigido el proyecto

Aquest projecte es dirigeix directament als milers d’interins i temporals que treballen o estan a punt d’incorporar-se a l’Ajuntament de Barcelona, i indirectament a tots els interins i temporals de totes les administracions de l’Estat Espanyol que estan patint una situació injustificada de discriminació i de privació del dret d’accés a la funció pública.

Objetivos de la campaña de crowdfunding

Si abans no s’aprova un nou marc normatiu que doni una resposta ajustada a la directiva i a la jurisprudència europea en aquest punt, aconseguir una sentència ferma que obligui a l’Ajuntament de Barcelona i de retruc a totes les administracions de l’estat espanyol a habilitar vies immediates de consolidació de l’ocupació pública, fins i tot sense passar per noves oposicions ni esperar a l’aprovació de noves ofertes públiques d’ocupació. O com a mínim aconseguir que els drets dels interins siguin a tots els efectes idèntics als dels funcionaris de carrera o dels laborals fixos.
Els objectius últims són de tota manera els mateixos que informen la directiva europea, és a dir, acabar amb l’abús de la contractació temporal.

Experiencia previa y equipo

La defensa jurídica del cas seria assumida pel despatx d'advocats COL·LECTIU RONDA, cooperativa de treball associat composada per més de 100 persones treballadores, 70 de les quals actualment són sòcies. Les activitats principals del Col·lectiu Ronda són l'assessorament jurídic en l'àmbit laboral, de seguretat social, administratiu, civil i penal, així com l'acompanyament a cooperatives, associacions, fundacions i persones treballadores per compte pròpia en matèria econòmica, fiscal, laboral, per una banda, i en l'acompanyament estratègic, financer i social, per l'altra.
Des del 1972, el Col·lectiu Ronda lluita diàriament i de forma totalment independent per la dignitat i l’equitat en les relacions laborals, tant en l'àmbit privat com en el públic. El seu equip d'advocats i advocades experts en dret laboral i de la funció pública constitueix un grup altament qualificat especialitzat en la defensa dels drets de treballadors i treballadores, tant pel que fa a problemàtiques individuals com a conflictes d'abast col·lectiu.
Per aquest litigi, la direcció lletrada serà coordinada per l'advocat Marc Vilar Cuesta, soci del despatx especialista en dret administratiu i funció pública, que en l'actualitat ostenta a més la condició de President de la Secció de Dret Administratiu del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i de Professor Associat en Litigació Administrativa de la Universitat de Barcelona.
L’impuls inicial i la primera difusió d’aquesta campanya de crowdfunding correspon a l’equip de delegats que conformen la Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona (el tercer sindicat en l’àmbit de representació municipal).

Compromiso social